ANBI GEGEVENS: 
Naam:
Stichting de Zevensprong
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     :

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

P.G.W. Groen
Noordenseweg 58
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Penningmeester
A.H. Smit
Voorweg 2c
2431 AP Noorden

Algemene Bestuursleden
N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Nooreinde 16
2435 AD Zevenhoven

G. Pellegrom
Noordenseweg 14
2421 XX Nieuwkoop

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen

  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen

  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen

  • zinvolle recreatie stimuleren

  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud

  • stad- en landrelaties bevorderen

  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten.
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2017 van de Stichting de Zevensprong Nieuwkoop.

In het jaar 2017 is het bestuur 8 keer in vergadering bijeen geweest. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Liesbeth van Leeuwen heeft in het begin van het jaar haar functie in verband met haar verhuizing beschikbaar gesteld. Later in het jaar is Peter van der Spek uit Nieuwkoop toegetreden tot het bestuur. 

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en de beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de aktiviteitenplanning, toekomstige ontwikkelingen, zoals het Groene Hart Atelier, komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren. Dit verslagjaar zijn er intensieve evaluatiegesprekken gevoerd met de exploitanten van de Ruygeborghoeve in verband met het minder voorspoedige verloop van de exploitatie van de Ruygeborghoeve en specifiek met de ontwikkeling van het GHA fase II (start-ups en het kennis- en innovatienetwerk). 

Na de opstart van de 1e fase GHA in 2016 zal in het verslagjaar alle aandacht uitgaan naar de 2e fase. Belangrijk voor deze fase is het verwerven van een Europese Leadersubsidie om tot realisatie te komen. Cofinanciering door de gemeente Nieuwkoop is cruciaal bij deze subsidieverwerving. Teleurstellend is dat de gemeente Nieuwkoop na diverse overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, uiteindelijk een negatief standpunt ingenomen heeft over deze cofinanciering.

Hiermee is het hele project GHA op losse schroeven komen te staan. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente deze houding heeft aangenomen, temeer daar de gemeente steeds zeer positieve intenties heeft uitgesproken over het GHA. Eerste en tweede fase zijn nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld en als de tweede fase niet tot uitvoering komt is het project GHA tot mislukken gedoemd. Straks staat het bestuur in zijn hemd als er richting de provincie een verantwoordingsrapportage moet komen over de voortgang van het GHA. Het bestuur heeft op het negatieve besluit van de gemeente een bezwaarschrift in gediend bij de commissie Bezwaar en Beroep, die het bezwaarschrift in behandeling heeft genomen.

In die tussentijd gaat het niet naar wens met de exploitanten van de Ruygeborghoeve. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van GHA 2e fase m.b.t. het opzetten van een kennis- en innovatienetwerk en met het aantrekken van start-ups. Zij zijn niet in staat gebleken om op dit terrein vorderingen te boeken.

Al met al is de  veelbelovende 2e fase GHA in het verslagjaar niet tot wasdom gekomen enerzijds door de houding van de gemeente Nieuwkoop in het Leadertraject en anderzijds door het onvermogen van de exploitanten van de Ruygeborghoeve om te leveren wat is afgesproken. 

Andere zaken in 2017:
– evaluatie 'Burendag' m.b.t. een mogelijk project zonnepanelen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom GHA 2e fase.
– NL Doet 2017 op 11 maart (verlichting parkeerterrein)
– onderhoud schilderwerk. Het hoogschilderwerk zal i.v.m de hoogte voortaan niet meer worden gedaan door de vrijwilligers, maar door een bedrijf.
– contractbeëindiging beheerderswoning. De beheerders zijn volgens de overeenkomst gehouden om de woning medio 2018 te verlaten. Zij zijn inmiddels op zoek naar een andere woning.
– website/communicatie. Het nieuwe bestuurslid Peter van der Spek brengt veel kennis mee op het gebied van communicatie en het beheer van de website.
– werving vrijwilligers: in het verslagjaar is er geen actieve werving noodzakelijk.
– noodverlichting. Het onderhoud hiervan wordt meegenomen bij het jaarlijkse onderhoud van de verwarmingsketel.
– jaarverslag en jaarrekening 2016: de jaarcijfers zien er gezond uit. Toch maakt het bestuur een risicoanalyse i.v.m. de ontwikkelingen rondom de Ruygeborghoeve en het GHA 2e fase.
– de atelierhouders zijn soms meer, soms minder actief met hun bezigheden.
– het TIP promoot Nieuwkoop en voorziet de toerist van informatie. De jaarlijkse recreatiekrant blijft een onverminderd succes.
– het Historisch en Oudheidkundig Museum stelt zijn deuren wekelijks open voor het publiek.
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden i.v.m. het aftreden van enkele zittende leden in de komende jaren.
– via het parkeerterrein komen steeds meer bezoekers naar het natuurgebied de Ruygeborg.
– de Ruygeborg 2e fase is in voorbereiding en zal de komende jaren tot uitvoering komen.

Klaas Barendregt, secretaris ZS, 23 juni 2018

De resultatenrekening en de balans per 31 december 2017 zijn gepubliceerd op 7 juni 2018 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.
Financieel resultaat 2017 Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

Nieuws

Twitter