ANBI GEGEVENS: 

Naam:
Stichting De Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting De Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     : 

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

A.J.J. Blijleven
Noordenseweg 70
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Penningmeester
A. van Reeuwijk
Het Lange Stuk 4
2421 TD Nieuwkoop

Algemene Bestuursleden

N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Noordeinde 16 
2435 AD Zevenhoven

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen
  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
  • zinvolle recreatie stimuleren
  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
  • stad- en landrelaties bevorderen
  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen
    De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten. 
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2021 van de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

In het verslagjaar 2021 is het bestuur 7 keer bijeengeweest. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Gerja Pellegrom heeft haar functie als lid van het algemeen bestuur om
haar moverende redenen beschikbaar gesteld. Peter Groen heeft te kennen gegeven om per ultimo 2021 zijn functie als voorzitter van de Stichting De Zevensprong te beëindigen. Peter is inmiddels 80 jaar en vindt het een goed moment om per 31 december te stoppen. In de persoon van Allie Blijleven heeft hij een beoogd opvolger gevonden, die vanaf maart zal meedraaien in het bestuur om vanaf 1 januari 2022 de functie van Peter officieel over te nemen. Arie van Reeuwijk, die waarnemend penningmeester is, heeft in de bestuursvergadering van november besloten officieel toe te treden tot het bestuur als penningmeester. Zoals hij al eerder heeft aangegeven, heeft hij dit besluit laten afhangen van de ondertekening van het huurcontract met het nieuwe museumbestuur. Die ondertekening heeft op 1 november 2021 plaatsgevonden.

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en de beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de activiteitenplanning en de toekomstige ontwikkelingen komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren.

Dit verslagjaar stond vooral in het teken van:
1) het afscheid nemen van de exploitant van het restaurant, Wim Spierenburg en het aangaan van een huurovereenkomst met Happerij Beheer BV.
2) het voor de tweede keer afscheid nemen van de exploitant van het restaurant, Frank Metzelaar en het aangaan van een huurovereenkomst met de twee exploitanten van 'De Suikerhoeve', de heren Eric Verboon en Erwin van Munsteren ingaande 15 oktober.
3) het aangaan van een huurovereenkomst met de Stichting Oudheidkundig Streek en Ambachtenmuseum Nieuwkoop.

ad 1. Wim Spierenburg zag zich genoodzaakt om de exploitatie van het restaurant 'La Cena by Nola' te staken vanwege de impact van Covid-19 op het bedrijfsresultaat. Wim stelde een opvolger voor in de persoon van Frank Metzelaar, die samen met een compagnon, kansen zag om het restaurant te gaan runnen. Na enkele gesprekken met deze nieuwe exploitanten tekent het bestuur van De Zevensprong een huurcontract met Happerij Beheer BV.
ad 2. De exploitant van het restaurant de Happerij-Hoeve, Frank Metzelaar, moest helaas binnen een jaar de exploitatie beëindigen i.v.m. de verslechterende gezondheid van zijn uitvoerder. Hij kon vrij snel twee nieuwe exploitanten aan het bestuur voorstellen, namelijk de heren Eric Verboon en Erwin van Munsteren, die in Reeuwijk-Dorp het restaurant 'de Landerij' runnen. Na enkele gesprekken tussen deze heren en een vertegenwoordiging van het bestuur van De Zevensprong leidde dit tot het aangaan van een huurcontract ingaande 15 oktober. De nieuwe naam van het restaurant is 'De Suikerhoeve', gericht op lunch en diner, maar ook op pannenkoeken. Met deze nieuwe exploitanten verwacht het bestuur van De Zevensprong een langere verbintenis te verkrijgen dan de laatste jaren het geval is geweest.
ad 3. Het toekennen van een aantal subsidies én het besluit van de gemeente Nieuwkoop om voor een periode van 5 jaar een exploitatiesubsidie te verstrekken, opende voor het museumbestuur de weg om per 1 november van het verslagjaar een huurcontract aan te gaan met de Stichting De Zevensprong voor een periode van 5 jaar.

Deze hierboven geschetste ontwikkelingen betekenen veel voor de Stichting De Zevensprong. Allereerst is de (financiële) toekomst gewaarborgd en in de tweede plaats is de functie van De Zevensprong als multicultureel centrum versterkt.

 Andere zaken in het verslagjaar:
– de vrijwilligers hebben weer veel werk verricht op het gebied van onderhoud, reparatie, schilderwerk ed. Ook hebben de vrijwilligers, in overleg met het museumbestuur, in het verslagjaar een plan gemaakt voor werkzaamheden om de Loopstal geschikt te maken voor de nieuwe museuminrichting. Deze werkzaamheden houden in:
1) het aanbrengen van een ruimte naast de ingang waar een keukenblok zal worden geplaatst,
2) het weghalen van de Toon Kosterwand en het aanbrengen van een geheel nieuwe wand over de hele lengte van het gebouw,
3) het maken van een extra ruimte naast de opslagruimte voor speciale functies van het museum (filmzaaltje ed.). Al met al zijn de vrijwilligers actief en leveren zij zeer goed werk af.
– in het verslagjaar kon eind december weer een vrijwilligersavond worden georganiseerd, waarbij ook de partners zijn uitgenodigd. Het jaar hiervoor ging het niet door vanwege Covid-19.  Tevens werd op deze bijeenkomst afscheid genomen van Peter Groen.
–  door de komst van het nieuwe museum zal er een interne verhuizing plaatsvinden van de VVV en het Oudheidkundig- en Poldermuseum (HGN). Er zullen in de ruimte van het HGN twee nieuwe ateliers worden gemaakt. De VVV verhuist naar de nieuwe museumruimte en HGN schuift op naar de ruimte van de VVV. De plannen worden in het verslagjaar gemaakt en zullen in 2022 hun beslag krijgen.
– de nieuwe exploitant van het restaurant krijgt toestemming om het terras uit te breiden en deels te overkappen.
– het voormalig bestuurslid Jan Zwaan is op 88-jarige leeftijd overleden.
– er is overleg gevoerd met de provincie Zuid-Holland over de inrichting en de uitvoering 2e fase Ruygeborg. Onderdeel van het project is de uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein op De Zevensprong. Er komt een capaciteitsuitbreiding van rond 30%. Er komen ook laadpalen voor elektrische auto's en oplaadpunten voor e-bikes. De uitvoering staat gepland in 2023.
– architect René Verhage krijgt tijdelijk kantoorruimte aangeboden in de Kapberg met het zicht op een definitieve plek in een van de ateliers.
– NL Doet 2021 is weer prima verlopen qua resultaat en onderlinge sfeer. Het hek langs de westelijke kant van de oprit is geheel vernieuwd.
– Univé, de verzekeraar van De Zevensprong kwam met een keuringseis van de elektrische installatie. Het inmiddels gemaakte rapport bevatte een aantal aanbevelingen, die vóór 1 november zijn uitgevoerd.
– de verlichte proeverijenroute, in het kader van 750 jaar Nieuwkoop, zou in 2020 worden georganiseerd, maar is door Covid-19 een jaar uitgesteld naar de laatste drie weekenden van november. Ook De Zevensprong doet mee. De atelierhouders hebben mede inhoud gegeven aan het programma.
– het bestuur van De Zevensprong gaat beleid ontwikkelen m.b.t. commerciële en niet-commerciële huurders.
– de atelierhouders zijn actief met hun creatieve bezigheden en hebben de handen ineengeslagen om te komen tot meer zichtbaarheid, herkenbaarheid, identiteit en uniformiteit.
– de VVV promoot Nieuwkoop in de breedste zin van het woord en voorziet de toerist van informatie.
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden i.v.m. het aftreden van enkele zittende bestuursleden in de komende jaren. 

14 juni 2022, Klaas Barendregt, secretaris Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

 De resultatenrekening en de balans per 31 december 2021 zijn gepubliceerd op 14 januari 2022 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.
Financieel resultaat 2021 Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

Hier is de link naar het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Nieuws

Twitter