ANBI GEGEVENS: 

Naam:
Stichting De Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting De Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     : 

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

A.J.J. Blijleven
Noordenseweg 70
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Penningmeester
S. Ciere
Het Brampjesgat 7
2421 HZ Nieuwkoop

Algemene Bestuursleden

N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Noordeinde 16 
2435 AD Zevenhoven

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen
  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
  • zinvolle recreatie stimuleren
  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
  • stad- en landrelaties bevorderen
  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen
    De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten. 
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2022 van de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

In het verslagjaar 2022 is het bestuur 6 keer bijeengeweest. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Peter Groen heeft per 31 december 2021 zijn functie als voorzitter beëindigd en hij heeft per 1 januari 2022 een opvolger gevonden in de persoon van Allie Blijleven, die al vanaf maart 2021 in het bestuur meedraait.

Peter Groen is een man van het eerste uur van de Zevensprong. Hij heeft vanaf de oprichting alle ontwikkelingen als voorzitter meegemaakt. Hij kan terugkijken in die periode van ruim 20 jaar op een gestage ontwikkeling van een agrarisch bouwblok naar het multifunctionele culturele complex dat de Stichting de Zevensprong nu is: er is een restaurant, een aantal ateliers, een beheerderswoning, een vergaderfaciliteit, een VVV en een museum-in-opbouw. Tevens kan de exploitatie van de Stichting de Zevensprong als toekomstbestendig worden beschouwd.

Deze jarenlange inspanningen voor de Zevensprong van Peter Groen hebben er mede toe geleid dat hij in het verslagjaar uit handen van de burgemeester van Nieuwkoop een koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen heeft.

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders, beheerders en de vrijwilligers. Allerlei zaken, zoals de servicekosten afrekening, de activiteitenplannen, de onderhoudsplanning en de toekomstige ontwikkelingen komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren.

Dit verslagjaar stond vooral in het teken van
-externe ontwikkelingen zoals:
1) het beëindigen van de COVID-19- maatregelen, wat van grote betekenis is voor de Suikerhoeve, die daardoor weer op een normale manier kan gaan exploiteren,
2) het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, die grote invloed heeft o.a. op de energievoorziening in heel Europa, waardoor de gas- en elektraprijzen de pan uitrijzen. Dit heeft grote gevolgen voor sommige energieverbruikers op de Zevensprong, zoals het restaurant De Suikerhoeve.

– interne ontwikkelingen zoals:
1) het museum-in-opbouw. Het nieuwe museumbestuur slaagt erin om veel harde subsidietoezeggingen in de wacht te slepen, waardoor de realisatiekansen fors toenemen.
In de museumruimte, de Loopstal, komt ook een VVV-balie. Er wordt gewerkt met een voorontwerp en een definitief ontwerp en als alles volgens planning verloopt zal het museum in het 1e kwartaal van 2023 opengaan. De vrijwilligersploeg van de Zevensprong verricht op verzoek en tegen betaling veel voorbereidende werkzaamheden.
2) de voorbereiding van de reconstructie parkeerterrein. In het kader van de uitbreiding natuurgebied Ruygeborg (2e fase) zal de provincie de reconstructie van het parkeerterrein voor haar rekening nemen. Het bestuur van de Zevensprong zal nauw worden betrokken bij deze reconstructie. Er komt een schets waarbij er een capaciteit van 30 parkeerplaatsen voor auto's wordt gerealiseerd, een flinke uitbreiding. Er komt een oplaadpunt voor elektrische auto's en enkele oplaadpunten voor e-bikes. Aanvankelijk zou de uitvoering in 2023 plaatsvinden, maar deze planning zal hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn en zal worden doorgeschoven naar 2024.
3) duurzame energieopwekking. De maatschappelijke trend van duurzame energieopwekking zal waarschijnlijk niet aan de Zevensprong voorbijgaan. Grootverbruikers zoals de Suikerhoeve willen graag de energiekosten beheersbaar houden en hebben een verzoek ingediend bij het bestuur van de Zevensprong om te kijken naar de mogelijkheden van zon-op-dak.

Het bestuur heeft besloten om de Gebied Coöperatie Nieuwkoop (GCN) uit te nodigen om e.e.a. te bekijken en een advies uit te brengen. Volgens GCN is voor de Zevensprong de beste optie om zelf te investeren in zonnepanelen en het dak van de Loopstal biedt daartoe uitstekende mogelijkheden.
Afgesproken wordt dat het bestuur een inventarisatie maakt van het verbruik door de verschillende huurders en dan terugkomt naar GCN voor de uitwerking en de mogelijkheden van subsidies ed.
Ook zal het bestuur een financieringsplan maken. Dit zal niet meer gebeuren in het verslagjaar maar verder worden opgepakt in 2023.

 Andere zaken in het verslagjaar:
– de vrijwilligers hebben weer veel werk verricht op het gebied van onderhoud, reparatie, schilderwerk ed. Zoals hier boven al gezegd is er veel gewerkt in het nieuwe museum.
– de storm, die in februari over het land trok, heeft ook schade veroorzaakt aan het rieten dak van het hoofdgebouw. Via Univé is deze schade tot tevredenheid opgelost.
– NL Doet 2022 is weer prima verlopen. Er is een nooduitgang gerealiseerd voor het nieuwe museum en een verhard pad rondom de Loopstal.
– Doordat HGN integreert in het nieuwe museum komt er in het hoofdgebouw een ruimte vrij, waarin twee nieuwe ateliers kunnen komen. De voorbereiding van deze verbouwing is met de vrijwilligers besproken, waarna de uitvoering zal plaatsvinden.
– het dameskoor l'Amuze gaat voor langere tijd één keer per twee weken oefenen in de Kapberg. Zij mag gebruik maken van de faciliteiten van de Kapberg, zoals de beamer, internet en koffiezetapparatuur.
– er is een zienswijze ingediend bij de gemeente Nieuwkoop over het voornemen om de Zevensprong aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het bestuur ziet meer na- dan voordelen van deze aanwijzing. Opvallend is dat er vooraf door de gemeente geen overleg heeft plaatsgevonden.
– met het oog op de stijgende energiekosten worden de mogelijkheden onderzocht om de beheerderswoning beter te isoleren. De aandacht gaat vooral uit naar raamisolatie.
– de mogelijkheden van een glasvezelaansluiting worden door het bestuur onderzocht. Belangrijk hierbij is de vraag vanuit de huurders.
– de schaats- en mutscollectie wordt via een bruikleenovereenkomst overgedragen aan het nieuwe museum.
– op 8 juli is er weer een huurdersoverleg geweest. Door de COVID-maatregelen was dit enkele keren uitgesteld.
– de huisnummering van de Zevensprong is opnieuw ingedeeld. Dit heeft te maken met gemeentelijke eisen op het gebied van bereikbaarheid door hulpdiensten. Er zijn nu op alle verhuurde ruimten gevelaanduidingen gekomen van de huisnummers en op enkele plekken goed zichtbare plattegronden van het hele complex.
– in samenwerking met Techem zijn alle radiometers op de radiatoren bij onze huurders, op kosten van De Zevensprong, vervangen door de meest recente versie zodat deze weer 10 jaar mee kunnen.
– op 16 december is er weer een vrijwilligersavond georganiseerd. Dit was twee keer niet mogelijk i.v.m. COVID-19. Het houden van deze avond is heel belangrijk om de onderlinge band te versterken tussen bestuur, vrijwilligers en beheerders.
– de atelierhouders zijn actief met hun creatieve bezigheden en dragen daardoor in belangrijke mate bij aan de naamsbekendheid van de Zevensprong.
– de VVV promoot Nieuwkoop in de breedste zin van het woord en voorziet de toerist van informatie.
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden i.v.m. het aftreden van enkele zittende bestuursleden in de komende jaren.

6 juni 2023, Klaas Barendregt, secretaris ZS

 

 De resultatenrekening en de balans per 31 december 2022 zijn gepubliceerd op 12 januari 2023 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.
Financieel resultaat 2022 Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

Hier is de link naar het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Nieuws

Twitter