ANBI GEGEVENS: 

Naam:
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     : 

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

A.J.J. Blijleven
Noordenseweg 70
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Penningmeester
A. van Reeuwijk
Het Lange Stuk 4
2421 TD Nieuwkoop

Algemene Bestuursleden

N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Noordeinde 16 
2435 AD Zevenhoven

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen
  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
  • zinvolle recreatie stimuleren
  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
  • stad- en landrelaties bevorderen
  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen
    De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten. 
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2020 van de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

 In het verslagjaar 2020 is het bestuur 6 keer bijeengeweest. Dit is minder dan gebruikelijk, maar verklaarbaar doordat de Covid-19-pandemie in februari in ons land toesloeg. Tussen de eerste en de tweede vergadering zat een periode van 3,5 maand dat het bestuur niet bij elkaar is geweest. In de zomer en de herfst is er 5 keer vergaderd tot de laatste bijeenkomst op 28 oktober. Daarna is het bestuur in het verslagjaar niet meer bijeengeweest i.v.m. de door het kabinet afgekondigde lockdown. Wel hebben individuele bestuursleden overleg gevoerd met derden en is er veel telefonisch overleg geweest.

De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. Arie van Reeuwijk is nog steeds waarnemend penningmeester en laat de beslissing om definitief toe te treden tot het bestuur afhangen van het daadwerkelijk tekenen van een huurcontract tussen de Stichting de Zevensprong en de Stichting Oudheidkundig Streek en Ambachtenmuseum over de verhuur van de Loopstal, waarin het nieuwe museum zal worden gehuisvest. 

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en de beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de activiteitenplanning en de toekomstige ontwikkelingen komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren. 

Dit verslagjaar stond vooral in het teken, zoals hierboven al gezegd, van de (wereldwijde) Covid-19-pandemie.
Heel veel bedrijven en (overheids)instellingen kregen te maken een verlamming van hun werkzaamheden, die zijn weerga niet gekend heeft in de naoorlogse geschiedenis. Voorts was er veel bezorgdheid over de volksgezondheid i.v.m. Covid-19. Er zijn veel mensen overleden en het beslag op de intensive-care van ziekenhuizen door Coronapatiënten was enorm.

Ook op de Zevensprong ging de pandemie niet ongemerkt voorbij. Het restaurant LaCena by Nola werd zwaar getroffen. Ons bestuur heeft in overleg met de exploitant besloten om de huurbetaling van het restaurant vanaf april te wijzigen en een verlaagde huur te berekenen gedurende de lockdown(s). Partijen hebben afgesproken dat de huur 'mee ademt' met de omzet van het restaurant en dat er omtrent deze zaak open en transparant met elkaar zal worden gecommuniceerd. De hoop was erop gericht deze afspraken tot en met het derde kwartaal te laten doorlopen en de normale huur weer te gaan hanteren bij de ingang van het vierde kwartaal. Dit laatste is in de loop van het verslagjaar helaas niet bewaarheid. Nadat in de loop van de zomer het aantal besmettingen flink afnam, laaide de pandemie in de herfst weer op (tweede golf). Dit dwong de exploitant ertoe om zich bij onze penningmeester te melden met de vraag om weer terug te mogen vallen op de kortingsregeling voor de huur voor de maanden november en december i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen.

 In het verslagjaar is de werkgroep 'Stichting Museumplein Nieuwkoop i.o.' stug doorgegaan met zijn werkzaamheden. Inmiddels is de werkgroep omgevormd tot de Stichting Oudheidkundig Streek en Ambachtenmuseum. Frits Paymans is voorzitter, Frans Buijserd penningmeester en Trudy Veninga secretaris. In het verslagjaar is het bidbook opgeleverd dat van belang is voor het binnenhalen van subsidies en is alle prioriteit gericht op de gemeente met betrekking tot de haalbaarheid van het raadsbesluit en het bijpraten van de nieuwe portefeuillehouder. Ons bestuurslid Peter van der Spek heeft een concept-huurcontract opgesteld, dat vóór eind november zal worden uitgewerkt in een definitief huurcontract. In dit huurcontract zullen belangrijke zaken geregeld worden, zoals de te verhuren vloeroppervlakte van de museumruimte, de magazijnruimte, de energiekosten en de maandelijkse huursom. De streefdatum ingang huurcontract is gericht op 1 januari 2021.

Op vrijdag 24 januari is de tijdelijke expositie 'Schaatsen, IJsmutsen en Timmergereedschap' officieel door burgemeester Buijserd geopend. Deze expositie is opgezet vooruitlopend op de komst van het nieuwe museum. De bedoeling is om het publiek te laten kennismaken met belangrijke iconen van Nieuwkoop, zoals het schaatsen en de ambachtelijke bedrijvigheid. Achterliggend doel is om de Loopstal bij het publiek alvast bekendheid te geven met het oog op de komst van het museum. Ook deze expositie kreeg te maken met de coronamaatregelen. Vanaf begin maart is de expositie gesloten om in juni weer open te gaan. Tijdens de tweede golf in de herfst is de boel weer dicht gegaan. Al met al is de loop er in het verslagjaar niet ingekomen en kunnen we niet spreken van een succesvol verhaal.

 Andere zaken in het verslagjaar:

 – de vrijwilligers hebben weer heel veel werk verricht op het gebied van onderhoud, reparatie, schilderwerk e.d.
– NL Doet 2020 vindt op 14 maart plaats. De voormalige fietsenstalling van de VVV wordt omgebouwd tot atelier.
– besloten wordt om niet meer deel te nemen aan nieuwe belacties van de VriendenLoterij en dat daarmee aan het eind van het verslagjaar de opbrengst van de VriendenLoterij afloopt.
– in de loop van het jaar wordt er onderhoud gepleegd aan het rieten dak van het hoofdgebouw
– het nieuwe atelier is verhuurd aan Cornelia Reimerink, portretschilderes
– Joost Zwanenburg heeft een muurschildering van twee boerenzwaluwen aangebracht op de zijgevel van het hoofdgebouw naast de VVV-ingang
– het HG ziet geen kans om de coronamaatregelen in te vullen en open te gaan. Een deel van het museum zal een plek krijgen bij de tijdelijke expositie in de Loopstal
– Henk de Boer organiseert af en toe een boeiende lezing in het kader van 'Kom d'r in', in de Loopstal
– de Oud Hollandse Waterlinie (OHW) heeft een plek gekregen in de Loopstal om e.e.a. uit te beelden en tentoon te stellen
– in de hoofdmeterkast is een aansluiting gekomen op het glasvezelkabelnet
– in het kader van 750 jaar Nieuwkoop zou er weer een verlichte boerderijenroute worden georganiseerd. Ook de Zevensprong zou meedoen met het openstellen van de ateliers en het houden van een proeverij.
    Vanwege de coronamaatregelen is dit evenement verschoven naar 2021
– de vrijwilligersavond kon dit jaar niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. In plaats daarvan heeft het bestuur de vrijwilligers een kerstpakket aangeboden
– de parkeerfaciliteiten voor Ruygeborg II zullen worden gekoppeld aan het bestaande parkeerterrein.
– de atelierhouders zijn actief met hun creatieve bezigheden en hebben de handen ineengeslagen om te komen tot meer zichtbaarheid, herkenbaarheid, identiteit en uniformiteit
– de VVV promoot Nieuwkoop in de breedste zin van het woord en voorziet de toerist van informatie
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden i.v.m. het aftreden van enkele zittende leden in de komende jaren

31 mei 2021, Klaas Barendregt, secretaris Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

 De resultatenrekening en de balans per 31 december 2020 zijn gepubliceerd op 8 februari 2021 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.
Financieel resultaat 2020 Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

Hier is de link naar het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Nieuws

Twitter