ANBI GEGEVENS: 

Naam:
Stichting de Zevensprong
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     :

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

P.G.W. Groen
Noordenseweg 58
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Algemene Bestuursleden

N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Noordeinde 16 
2435 AD Zevenhoven

G. Pellegrom
Noordenseweg 14
2421 XX Nieuwkoop

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen

  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen

  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen

  • zinvolle recreatie stimuleren

  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud

  • stad- en landrelaties bevorderen

  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten. 
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2019 van de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

 In het verslagjaar 2019 is het bestuur 10 keer in vergadering bijeen geweest. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. Medio 2019 trad penningmeester Apollo Smit onverwacht af.

Na een zoektocht van enkele maanden is er een waarnemend penningmeester gevonden in de persoon van Arie van Reeuwijk uit Nieuwkoop. Door de gewijzigde omstandigheden is de functie van penningmeester voorlopig in drie delen opgeknipt: 1) de werkzaamheden van Arie van Reeuwijk (lopende betalingen, bewaken liquiditeitsontwikkeling, het vertegenwoordigen van de Zevensprong bij externe financiële contacten ed.), 2) het opstellen van de jaarrekening en het doen van btw-aangiften/afdrachten door administratiekantoor de Jong&Partners uit Woerden, 3) het opstellen van de jaarlijkse energieafrekening van alle gebruikers door bestuurslid Peter van der Spek. Met deze constructie is de continuïteit in het bestuur gewaarborgd.

 Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en de beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de activiteitenplanning en de toekomstige ontwikkelingen komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren.

 Dit verslagjaar stond vooral in het teken van het opnieuw (tweede keer) afscheid nemen van exploitanten van de Ruygeborghoeve. Ook deze exploitanten zijn er niet in geslaagd om een postief verdienmodel, gericht op de exploitatie van het restaurant in combinatie met de verkoop van streekproducten, tot ontwikkeling te brengen.

Al vrij snel na dit uit elkaar gaan diende zich een nieuwe gegadigde aan voor de exploitatie van het restaurant. Deze gegadigde, Meinders Catering BV uit Badhoevedorp, houdt zich bezig met het verzorgen van caterings, de exploitatie van restaurants (in binnen- en buitenland) en een (horeca)uitzendbureau. Na het onderhandelen over de huur, de overnamesom en de mogelijkheden binnen de horecavergunning wordt het huurcontract op 21 februari getekend. Het bestuur is er content mee dat er zo snel weer een nieuwe exploitant is aangetrokken. Bovendien zijn de kansen op een succesvolle exploitatie dit keer aanzienlijk hoger dan de afgelopen jaren het geval was. Na enkele interne aanpassingen is het restaurant begin april officieel van start gegaan onder de naam La Cena by Nola. De uitstraling is professioneel en netjes en de nieuwe formule slaat aan.

 In het verslagjaar is de werkgroep 'Stichting Museumplein Nieuwkoop i.o.' voortgegaan met de werkzaamheden om tot de museumintegratie te komen. Het streven is gericht op het oprichten van een geheel nieuw museumbestuur met bijhorende statuten. Dit bestuur neemt alle beheerstaken op zich betreffende de exploitatie van het 'Museumplein Nieuwkoop'. Er komt een volledige scheiding tussen het bestuur van de Stichting de Zevensprong en deze nieuwe stichting. Het bestuur van de Zevensprong zorgt er voor dat het gebouw (de Loopstal) geschikt is gemaakt wordt voor de inrichting van het nieuwe museum (isolatie, aanbrengen tochtportaal en vloerverwarming ed.). Vervolgens zal het gebouw verhuurd worden aan de nieuwe museumstichting op basis van een meerjarig huurcontract. In die tussentijd heeft het bestuur van de Zevensprong een drietal subsidietrajecten opgestart en met succes afgerond. 1) het Rabobank Stimuleringsfonds, 2) de Stichting Fonds Alphen e.o., 3) de cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek.

Daarnaast neemt de werkgroep 'Stichting Museumplein Nieuwkoop i.o.' een aantal belangrijke taken op zich. 1) het in gesprek gaan met de gemeente Nieuwkoop over de (financiële) haalbaarheid van de plannen en de bereidheid van de gemeente om daar structureel in te participeren, 2) het opstellen van een businessplan om e.e.a. te onderbouwen, 3) het opstellen van een bidbook, als wervingsinstrument voor subsidies ed., 4) het opstellen van stichtingsstatuten, 5) het opstellen van een geïntegreerd inrichtingsplan in samenspraak met het Erfgoedhuis ZH. 6) het bijeenbrengen van een werkkapitaal om bovengenoemde zaken tot uitvoering te brengen, 7) het werven van vrijwilligers om het nieuwe museum in de toekomst te exploiteren.

In de loop van het verslagjaar is gebleken hoe lastig het is om met de gemeente Nieuwkoop tot zaken te komen. Er lag vanuit het College van BenW een voorstel dat in de meningsvormende raad van 20 juni zou worden besproken. Teleurstellend is dat de raad geen fiat heeft kunnen geven aan de voorstellen van BenW. Het blijkt vooral een procedurele kwestie te zijn. Afgesproken is dat BenW met een nieuw voorstel zal komen dat aan alle eisen voldoet, liefst nog dit verslagjaar. Helaas is dat laatste niet gelukt. De zittende portefeuillehouder, burgemeester Buijserd, vertrekt per 31 januari 2020 en de nieuwe zal moeten worden ingewerkt. Al met al is er in het verslagjaar geen zicht gekomen op een structurele financiering van de plannen vanuit de gemeente Nieuwkoop. Het bestuur van de Zevensprong gaat toch door met de afwerking van het gebouw en het neerleggen van een huurvoorstel bij het nieuwe museumbestuur i.o. Bij de afwerking van het gebouw bleek er nog geen dekking te zijn voor het aanbrengen van een toplaag op de nieuwe vloer.  Voor de zoveelste keer kon het bestuur met succes een beroep doen op Jan Spelt, directeur Spelt BV te Nieuwveen, die de kosten van deze vloerafwerking geheel voor zijn rekening heeft genomen.

Tenslotte heeft het bestuur besloten om vooruitlopend op de museumintegratie alvast een tijdelijke expositie in het nieuwe gebouw te organiseren. Deze expositie zal bestaan uit een collectie van het reeds aangekochte schaats- en mutsmuseum en een collectie van het timmermuseum van Henk de Boer. De bedoeling is om deze expositie begin 2020 te openen, waarmee ook bereikt wordt dat 'de loop' naar het nieuwe museum er alvast in komt.

 Andere zaken in het verslagjaar:

 – de vrijwilligers hebben weer heel veel werk verricht op het gebied van onderhoud, reparatie,   schilderwerk ed. Maar dit jaar vooral bij het klaarmaken van de Loopstal voor het nieuwe museum.
– afsluiten leningsovereenkomst Vink en Veenman.
– het leegstaande atelier wordt verhuurd aan Willemien van Trijffel, beeldend kunstenaar op het gebied van schilderen, beeldhouwen, aquarellen, textiel ed.
– de exploitatie van de Kapberg wordt in eigen beheer genomen. Dit gebeurt in samenwerking met onze beheerster, Anja Spring in 't Veld. Peter van der Spek heeft een flyer gemaakt voor de acquisitie.
– er worden zonneschermen aangebracht op de beheerderswoning.
– de NL Doet actie 2019 levert een nieuw hek op langs de oprit.
– er wordt een 10-tal bloembakken geplaatst ter opfleuring van het terrein.
– de parkeerfaciliteiten voor Ruygeborg II worden gekoppeld aan het bestaande parkeerterrein.
– er worden voorbereidingen getroffen om de vrijkomende fietsenstalling om te bouwen tot atelier.
– het dossier GHA tussen de ZS, Stichting GH en de provincie ZH is afgewikkeld.
– er is overleg geweest met de Rabobank GHN over diverse financiële zaken.
– de atelierhouders zijn actief met hun creatieve bezigheden en hebben de handen ineen geslagen om te komen tot meer zichtbaarheid, herkenbaarheid, identiteit en uniformiteit. Volgend jaar moet dit leiden tot een bord aan de weg, op de gevel per atelier en door het uitbrengen van een wervende flyer.
– de VVV promoot Nieuwkoop in de breedste zin van het woord en voorziet de toerist van informatie.
– het Historisch en Oudheidkundig Museum stelt zijn deuren wekelijks open voor het publiek.
– via het parkeerterrein komen steeds meer bezoekers naar het natuurgebied de Ruygeborg.
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden ivm het aftreden van enkele zittende leden in de komende jaren.

 29 mei 2020, Klaas Barendregt, secretaris Stichting De Zevensprong Nieuwkoop

 De resultatenrekening en de balans per 31 december 2019 zijn gepubliceerd op 14 janauri 2020 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.

Financieel resultaat 2019 Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

Nieuws

Twitter