ANBI GEGEVENS: 
Naam:
Stichting de Zevensprong
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop

RSIN – fiscaal nummer:
KvK. Nummer 28095092
Vestigingsnummer KvK 000023511214
Fiscaalnummer 8126.29.528

Contactgegevens:
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop
Noordenseweg 23H
2421 XW Nieuwkoop
Website : www.zevensprongnieuwkoop.nl
Email     :

Bestuursamenstelling:
Voorzitter

P.G.W. Groen
Noordenseweg 58
2421 XZ Nieuwkoop

Secretaris
N.C. Barendregt
Stationsweg 34
2435 AN Zevenhoven

Algemene Bestuursleden

N.H.M. Oosterhof-Heemskerk
Noordeinde 16
2435 AD Zevenhoven

G. Pellegrom
Noordenseweg 14
2421 XX Nieuwkoop

P. van der Spek
De Boomkamp 17
2421 TL Nieuwkoop

Beleidsplan:
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te realiseren.
De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:

  • het belang van cultureel erfgoed uitdragen

  • het beoefenen en genieten van kunst bevorderen

  • het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen

  • zinvolle recreatie stimuleren

  • bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud

  • stad- en landrelaties bevorderen

  • onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

De stichting tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door ruimte beschikbaar te stellen  voor sociale, culturele en creatieve activiteiten.

De stichting verwerft de gelden voor de realisatie van haar beleid door middel van subsidies, sponsorgelden, giften en uit de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen

Beloningsbeleid:
De beloning van de bestuurders en vrijwilligers is overeenkomstig de financiële bepaling van de oprichtingsstatuten. 
De bestuurders en vrijwilligers mogen de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie declareren en deze worden vergoed.
De bestuurders en vrijwilligers hebben géén recht op een beloning voor hun werkzaamheden.
De beheerder ontvangt voor zijn werkzaamheden de voor vrijwilligers vrijgestelde beloning.

De doelstelling van de stichting:

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de doelstelling bestaat uit een zevental punten te weten:
1.het belang van cultureel erfgoed uitdragen
2.het beoefenen en genieten van kunst bevorderen
3.het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen
4.zinvolle recreatie stimuleren
5.bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud
6.stad- en landrelaties bevorderen
7.onderdak bieden aan en basis zijn voor creatieve processen

Jaarverslag 2018 van de Stichting de Zevensprong Nieuwkoop.

In het verslagjaar 2018 is het bestuur 9 keer in vergadering bijeen geweest. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd. Er is een nieuw beheerdersechtpaar aangetrokken, Anja Spring in 't Veld met haar partner Chris Klomp. Dit echtpaar heeft de beheerderswoning betrokken, nadat het vorige beheerdersechtpaar, Gerrit en Iny Brouwer de woning heeft verlaten. 

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en de beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de aktiviteitenplanning en de toekomstige ontwikkelingen, komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren. Dit verslagjaar zijn er intensieve gesprekken gevoerd met de exploitanten van de Ruygeborghoeve, die uiteindelijk hebben geleid tot het uit elkaar gaan van partijen op minnelijke basis. Bovengenoemde exploitanten zijn er helaas niet in geslaagd om een positief verdienmodel tot ontwikkeling te brengen en in het verlengde daarvan is ook de 2e fase GHA niet van de grond gekomen. Dat dit project niet tot wasdom is gekomen is deels ook te wijten aan de gemeente Nieuwkoop, die niet bereid bleek en/of niet in staat was om te cofinancieren in het benodigde Europese Leadertraject. 

Al vrij snel na het beëindigen van de samenwerking tussen de Stichting de Zevensprong en de exploitanten van de Ruygeborghoeve diende zich (een) nieuwe kandida(a)t(en) aan voor de exploitatie van het restaurant in combinatie met de verkoop van streekproducten. Na intensieve gesprekken over de doelstelling en het verdienmodel is er een huurcontract en een koopovereenkomst (over te nemen goederen) gesloten met deze nieuwe exploitant(en) van de Ruygeborghoeve en per 18 mei zijn zij officieel van start gegaan.

Doordat de invulling van de 2e fase GHA in de Loopstal niet tot stand is gekomen is er een intensief brainstormtraject gestart over de toekomstige mogelijkheden van dit gebouw. Er zijn twee mogelijke richtingen in beeld gebracht: 1) een overslagplaats voor Groene Hartproducten van de Groene Hartcoöperatie, 2) het samenbrengen van een aantal musea.

De eerste richting is op planologische bezwaren gestuit, de tweede is het meest aantrekkelijk gebleken met het oog op de gewenste bundeling van museumactiviteiten in de gemeente Nieuwkoop. Ook het gemeentebestuur juicht deze ontwikkeling toe. De keus voor deze optie werd nog versterkt door het feit dat het bekende Schaats- en Mutsmuseum 'Koud aan de Dijk' in de naastliggende gemeente de Ronde Venen te koop stond en dat de aankoop van dit museum uitstekend zou passen in de bundeling van museumactiviteiten op de locatie van de Zevensprong. Om dit museum voor het nageslacht te behouden heeft de Stichting de Zevensprong, vooruitlopend op museumintegratieplannen, samen met de gemeente Nieuwkoop het museum aangekocht.

In die tussentijd is er een werkgroep 'Stichting Museumplein Nieuwkoop i.o.' van start gegaan om de museumintegratie uit te werken en vorm te geven. Partijen die in deze werkgroep zitting hebben genomen zijn: 1) de Stichting de Zevensprong, 2) het Historisch Genootschap en Poldermuseum, 3) de Stichting Smederijmuseum Nieuwkoop, 4) het museum 'Kom d'r In' van Henk de Boer, 5) de VVV- Nieuwkoop.

Met het oog op deze integratie is er tevens advies ingewonnen bij het Erfgoedhuis Zuid Holland om te komen tot een professioneel museumconcept. Er is veel werk aan de winkel. Er dient een eigenstandig museumbestuur te komen, er zal een businessplan worden geschreven, er dienen subsidies te worden aangeboord, met de gemeente Nieuwkoop zal gesproken moeten worden over de financiële haalbaarheid van de plannen en de bereidheid van de gemeente om daar stuctureel in te participeren.

Vooruitlopend op deze plannen heeft het bestuur van de ZS besloten om de Loopstal ingrijpend te renoveren. Er is een nieuw geïsoleerd dak aangebracht, de muren zijn geïsoleerd, er komt vloerverwarming ed.


Een drietal subsidietrajecten is opgestart: 1) het Rabobank Stimuleringsfonds, 2) de Stichting Fonds Alphen e.o., 3) de cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek.

 Andere zaken in het verslagjaar: 

– de vrijwilligers hebben weer heel veel werk verricht op het gebied van onderhoud, reparatie, schilderwerk ed.
- het parkeerterrein is door de vrijwilligers opgeknapt in het kader van NL Doet 2018.
– er is onderhoud gepleegd aan het rietendak ivm stormschade.
– de vrijwilligers hebben een opslagruimte/berging gemaakt voor het restaurant.
– Accent Interactive is vertrokken.
– het vertrek van Riekje Mullers is aangekondigd.
– het bestuur is druk doende om de vrijgekomen atelierruimten zo snel mogelijk te verhuren.
– er zijn gesprekken gevoerd met de founders.
– er zijn gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten.
– de collectie van het Schaats- en Mutsmuseum is op film vastgelegd tbv de museumintegratie.
– de collectie van het museum 'Kom d'r In' is op film vastgelegd tbv de museumintegratie.
– er is een sleutelbeleid ingevoerd voor de  Loopstal en de werkplaats.
– er is overleg geweest met de Rabobank GHN.
– er zijn minischaatsjes ingekocht ter verkoop via de VVV.
– de atelierhouders zijn soms meer, soms minder actief met hun (creatieve) bezigheden en tonen hun werken
   aan het publiek.
– de VVV promoot Nieuwkoop in de breedste zin des woords en voorziet de toerist van informatie.
– het Historisch en Oudheidkundig Museum stelt zijn deuren wekelijks open voor het publiek.
– via het parkeerterrein komen steeds meer bezoekers naar het natuurgebied de Ruygeborg.
– de Ruygeborg 2e fase is in voorbereiding en zal de komende jaren tot uitvoering komen.
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuurders ivm het aftreden van enkele zittende leden in de komende
   jaren. 

17 mei 2019, Klaas Barendregt, secretaris ZS

 De resultatenrekening en de balans per 31 december 2018 zijn gepubliceerd op 13 juni 2019 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.

Financieel resultaat 2018 Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

Nieuws

Twitter