Jaarverslag 2016 van de Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

In het jaar 2016 is het bestuur 9 keer in vergadering bijeen geweest. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd t.o.v. het jaar daarvoor.

Periodiek voert het bestuur overleg met de huurders en beheerders. Allerlei zaken, zoals de energie- en waterafrekening, de aktiviteitenplanning, toekomstige ontwikkelingen, zoals het Groene Hart Atelier, komen er aan de orde. Deze overleggen worden door alle partijen als nuttig en zinvol ervaren. Dit verslagjaar zijn er ook overleggen geweest met Marian Vogelaar en Marcel van Beek (M+M), die per 1 maart de nieuwe beheerders zijn van het GHA. M+M zullen het GHA de bedrijfsnaam 'Ruygeborghoeve' geven.

Na jaren van overleg tussen de provincie Zuid-Holland, de Stichting GHkh, de Stichting de Zevensprong en een groot aantal stakeholders is het dan zover: op vrijdag 18 maart verricht gedeputeerde H. Weber de officiële opening van het GHA. Ruim 100 genodigden zijn aanwezig en een viertal sprekers blikt terug op het proces van de realisatie en met elkaar wordt het glas geheven op de toekomst van het GHA.
M+M als exploitanten zullen aanvankelijk het accent leggen op de horecafunctie om een verdienmodel te ontwikkelen, maar de afspraak is dat tegelijkertijd gewerkt wordt aan het op poten zetten van het kennis- en innovatiecentrum (met behulp van start-ups) voor voedsel in het Groene Hart. Het start-up-verhaal is de rode draad van het hele GHA, 1e en 2e fase.
Nu de 1e fase GHA gereed is zal alle aandacht gericht worden op de 2e fase (start-ups en het kennis- en innovatienetwerk). Via de Europese subsidieregeling Leader zal een financieringsvoorstel worden voorbereid.
De Stichting GHkh als aanvragende partij van het GHA (1e en 2e fase) zal aan de provincie Zuid-Holland verantwoording afleggen over het verloop van het GHA.
Om de onderlinge verhoudingen goed te regelen en vast te leggen is er door notariskantoor Kroes&Partners een samenwerkingscontract opgesteld tussen de Stichting de Zevensprong enerzijds en de beheerders M+M anderzijds en door beide partijen ondertekend.
In deze overeenkomst zijn o.a. geregeld het doel van de samenwerking, de duur van de overeenkomst, de financiële aspecten, geschillen, beëindigingsgronden enz.
Daarnaast is er een huurovereenkomst opgesteld en ondertekend tussen de Stichting de Zevensprong  en de VOF De Ruygeborghoeve (M+M), waarin alle zaken zijn geregeld betreffende de te verhuren bedrijfsruimten, de duur, verlenging en opzegging hiervan.

Andere zaken in 2016:

– bruikleenovereenkomst 'Wand van Toon Koster' met Tijsterman
– verspreiding Informatiekrant in maart (Ediat Intermediagroep BV uit Eindhoven)
– met de komst van het GHA zal het kluswerk inhoudelijk veranderen. Het accent zal meer komen te liggen op het verrichten van onderhoud aan de gebouwen
– NL Doet-klus op 12 maart staat in het teken van betegelen van het nieuwe terras. Tevens wordt op deze dag een opbergkast gemaakt op de bovenhal, naast Riekje
– Herman (Sentesis) heeft de huur opgezegd. De ruimte die hij achter laat wordt toegevoegd aan het bedrijf AccentInteractive
– op 13 april wordt een brainstormsessie gehouden om de rol van het bestuur naar de toekomst toe goed te definieren met bijbehorende functieprofielen
– de koffiemachine wordt verkocht
– het verzekeringsdossier is afgerond met het aangaan van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
– er komt een onderhoudsplan op basis waarvan het werk kan worden ingedeeld. De prioriteit komt bij het schilderwerk te liggen
– de verkiezing GH-product van het jaar wordt voortaan in de Ruygeborghoeve georganiseerd
– het verzekeringspakket wordt aanbesteed tussen twee belangstellenden. De offerte van Univé blijkt de aantrekkelijkste zijn. Univé wordt nieuwe verzekeraar. Het contract met VMD wordt beëindigd
– de atelierhouders zijn soms meer, soms minder actief met hun bezigheden
– het TIP promoot Nieuwkoop en voorziet de toerist van informatie. De jaarlijkse recreatiekrant blijft een onverminderd succes
– het Historisch en Oudheidkundig Museum stelt zijn deuren wekelijks open voor het publiek
– het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden ivm het aftreden van enkele zittende leden in de komende jaren
– via het parkeerterrein komen steeds meer bezoekers naar het natuurgebied de Ruygeborg
– het huidige beheerdersechtpaar heeft te kennen gegeven om medio 2018 te willen stoppen als beheerders en als gevolg daarvan de bedrijfswoning te verlaten

Klaas Barendregt, secretaris ZS, 11 juni 2017

De resultatenrekening en de balans per 31 december 2016 zijn gepubliceerd op 16 juni 2017 en kunt u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.
Financieel resultaat 2016 Stichting de Zevensprong Nieuwkoop

Nieuws

Twitter