De Zevensprong zoekt nieuwe beheerder !!!

Door het aanstaande vertrek van onze huidige beheerder zijn wij op zoek naar een nieuwe beheerder die deze taken wil gaan overnemen en tevens huurder wordt van de daarbij behorende woning.

Onze boerderij met bijgebouwen wordt gebruikt voor culturele en creatieve doeleinden. De Kapberg, Loopstal, Hooiberg en Buitenplaats worden ingezet voor incidenteleactiviteiten die beantwoorden aan de doelstelling. De andere ruimtes zijn permanent verhuurd.

Het beheer/exploitatie van het complex is ondergebracht in een stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden. 

Het dagelijks beheer is ondergebracht bij een beheerder. De beheerder bewoont het woonhuis van de boerderij tegen een overeengekomen huurprijs. De beheerder heeft een representatieve, klantgerichte en dienstverlenende instelling en dient affiniteit te hebben met de doelstelling van de Zevensprong. Deze affiniteit komt tot uitdrukking in de uitvoeringvan de beheerderstaken. De taken zijn ondergebracht in onderstaande taakomschrijving. De diverse werkzaamheden zijn uiterrnate geschikt voor een beheerdersechtpaar of beheerders in partnerschap. De financiële tegemoetkoming bestaat uit een vrijwílligersvergoeding op basis van een 5-jarig contract. Aanspreekpunt voor de beheerder is de voorzitter van het bestuur. 

TAAKOMSCHRIJVI NG (betreft toezicht, onderhoud, assistentie enz.) 

 • regulier toezicht op en inspectie van het terrein en de gebouwen
 • toezien op orde en veiligheid op het terrein
 • signaleren en melden van beschadigingen, vernielingen enz.
 • onderhoud van het terrein (maaien, wieden, snoeien, vegen, gladheidbestrijding)
 • zorgen voor de vuilcontainers
 • klein onderhoud van de gebouwen (dit gebeurt i.s.m. een vaste vrijwilligersploeg die elke donderdagmorgen komt klussen.)
 • opstellen i.s.m. bestuur van onderhouds- en klusplannen en aanbevelingen doen
 • aansturen i.s.m. bestuur van vrijwilligersploeg
 • assisteren bij evenementen in opbouw, afbouw, parkeren etc.
 • gebouwen bij incidentele verhuur openen en afsluiten
 • toiletten [2) in Kapberg schoonhouden
 • informeren en zonodig doorverwijzen naar bestuur bij vragen van huurders/bezoekers/dienstverleners
 • deelnemen aan huurdersoverleg 1x per jaar
 • deelnemen aan beheerdersoverleg 2x per jaar en agendapunten inbrengen .
 • afwezigheid tijdig melden (in overleg met het bestuur) en zelf voor vervanging zorgen 

Bent u geïnteresseerd, neem dan snel contact op via info@zevensprongnieuwkoop.nl of per telefoon met onze voorzitter Peter Groen op 06 29501332.


Nieuws

Twitter